Skip to main content

Logi

Sprawdzanie logów Webmail

for serwer in wm1 wm2 wm3; do ssh dprojs@$serwer.ogicom.net -p 2898 -t "grep 'otlewski' /home/roundcube/production_newpanel/logs/*.log"; done

Sprawdzanie logów archiwalnych

Na serwerze pocztowym ip a | grep eth1

logger1 - serwery wspódzielone
logger2 - serwery vps/dedyk

w katalogu /var/log/HOSTS

Ilość nieudanych prób logowania

cat /var/log/mail.log | grep 'SASL LOGIN authentication failed' | wc -l